Mae’r uwch dîm rheoli yn gweithio gyda’r Cyngor pan fydd yn datblygu strategaeth ar gyfer Cyngor y Gweithlu Addysg. Hwy sy’n gyfrifol am weithgareddau’r sefydliad o ddydd i ddydd ac am ddarparu arweiniad corfforaethol.

Hayden Llewellyn, Prif Weithredwr

Hayden, y Prif Weithredwr, sy’n gyfrifol am arwain a rhoi cyfeiriad strategol i’r CGA, gan weithredu yn unol â’i gyfrifoldebau statudol fel y’u nodir yn Neddf Addysg (Cymru) 2014.

Mae’n ymrwymedig i weithio gyda chofrestreion a rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys dysgwyr, rhieni / gwarcheidwaid, undebau llafur / cymdeithasau, cyflogwyr a Llywodraeth Cymru. Yn rhinwedd ei swydd fel Swyddog Cyfrifyddu, ef sy’n gyfrifol am sicrhau bod y Cyngor yn cynnig gwerth am arian i gofrestreion ac yn defnyddio’i adnoddau yn effeithlon.

Elizabeth Brimble, Cyfarwyddwr Cymwysterau, Cofrestru a Phriodoldeb i Ymarfer

Liz sy’n gyfrifol am arwain swyddogaethau gweithredol y Cyngor a hi sy’n atebol am ddarpariaeth, datblygiad a pherfformiad cyffredinol yn y meysydd canlynol:

 • cynnal a datblygu Cofrestr Ymarferwyr Addysg Cymru, gan gynnwys adroddiadau ystadegol;
 • addasrwydd i ymarfer ac ymchwilio i achosion a atgyfeiriwyd i’r Cyngor a bod yn rhan o wrandawiadau’r achosion hynny;
 • gwaith a ariennir gan grant gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys gweinyddu’r cyllid, olrhain a chofnodi trefniadau o ran datblygiad proffesiynol athrawon sydd newydd gymhwyso a gweinyddu’r dyfarniad Statws Athro Cymwysedig (QTS).

Gyda phrofiad blaenorol yn y gwasanaethau ariannol a gwasanaeth yr heddlu yn bennaf, ymunodd Liz â CyngACC yn 2003 fel y Rheolwr Cymwysterau a Chofrestru cyn symud i’w swydd bresennol.

Bethan Holliday-Stacey: Cyfarwyddwr Datblygiad Proffesiynol, Achredu a Pholisi

Beth sy’n gyfrifol am:

 • Achrediad rhaglenni proffesiynol;
 • Swyddogaethau a gynhaliwyd ar ran Llywodraeth Cymru megis gweinyddu trefniadau ariannu / cofnodi mewn perthynas â Sefydlu athrawon ysgol a chyflwyno e-bortffolio cenedlaethol ar gyfer ymarferwyr (y Pasport Dysgu Proffesiynol);
 • Cynllunio a chyfathrebu strategol;
 • Datblygu polisi.

Ymunodd Beth â CyngACC yn 2000 ac mae hi wedi gweithio fel Rheolwr Tîm Datblygiad Proffesiynol a Chyllido ers 2006 cyn symud i’w swydd bresennol.

Lisa Winstone, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

Lisa sy’n gyfrifol am:

 • gynllunio, monitro ac adrodd ar faterion ariannol;
 • pob mater sy’n ymwneud â llywodraethu ariannol, gan gynnwys cynnal archwiliadau;
 • materion personél, gan gynnwys datblygu polisïau personél, hyfforddi a datblygu staff; a
 • chymorth corfforaethol

Ymunodd Lisa â'r Cyngor ym mis Tachwedd 2018. Yn flaenorol bu'n gweithio i'r Swyddfa Ystadegau Gwladol i ddechrau fel Pennaeth Archwilio Mewnol cyn cael ei phenodi’n Bennaeth Cynllunio Ariannol. Roedd hi'n ymwneud yn bennaf â chynllunio ariannol, monitro cyllideb ac adrodd.