Mae’r uwch dîm rheoli yn gweithio gyda’r Cyngor pan fydd yn datblygu strategaeth ar gyfer Cyngor y Gweithlu Addysg. Hwy sy’n gyfrifol am weithgareddau’r sefydliad o ddydd i ddydd ac am ddarparu arweiniad corfforaethol.

Hayden Llewellyn, Prif Weithredwr

Hayden, y Prif Weithredwr, sy’n gyfrifol am arwain a rhoi cyfeiriad strategol i’r CGA, gan weithredu yn unol â’i gyfrifoldebau statudol fel y’u nodir yn Neddf Addysg (Cymru) 2014.

Mae’n ymrwymedig i weithio gyda chofrestreion a rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys dysgwyr, rhieni / gwarcheidwaid, undebau llafur / cymdeithasau, cyflogwyr a Llywodraeth Cymru. Yn rhinwedd ei swydd fel Swyddog Cyfrifyddu, ef sy’n gyfrifol am sicrhau bod y Cyngor yn cynnig gwerth am arian i gofrestreion ac yn defnyddio’i adnoddau yn effeithlon.

Julia Evans, Dirprwy Brif Weithredwr (Cyllid, Adnoddau Dynol a Gwasanaethau Corfforaethol)

Julia sy’n gyfrifol am:

 • gynllunio, monitro ac adrodd ar faterion ariannol;
 • pob mater sy’n ymwneud â llywodraethu ariannol, gan gynnwys cynnal archwiliadau;
 • materion personél, gan gynnwys datblygu polisïau personél, hyfforddi a datblygu staff; a
 • chymorth corfforaethol

Ymunodd Julia â’r Cyngor yn 2004. Bu’n gweithio i’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol cyn hynny, gan ymuno ar y cynllun hyfforddiant i raddedigion, a chwblhau ei hyfforddiant CIPFA ar ôl cael ei throsglwyddo i swyddfeydd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol (Cymru). Roedd yn ymwneud yn bennaf ag archwilio cyfrifon ariannol.

Elizabeth Brimble, Dirprwy Brif Weithredwr (Cymwysterau, Cofrestru, a Phriodoldeb i Ymarfer)

Liz sy’n gyfrifol am arwain swyddogaethau gweithredol y Cyngor a hi sy’n atebol am ddarpariaeth, datblygiad a pherfformiad cyffredinol yn y meysydd canlynol:

 • cynnal a datblygu Cofrestr Ymarferwyr Addysg Cymru, gan gynnwys adroddiadau ystadegol;
 • addasrwydd i ymarfer ac ymchwilio i achosion a atgyfeiriwyd i’r Cyngor a bod yn rhan o wrandawiadau’r achosion hynny;
 • gwaith a ariennir gan grant gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys gweinyddu’r cyllid, olrhain a chofnodi trefniadau o ran datblygiad proffesiynol athrawon sydd newydd gymhwyso a gweinyddu’r dyfarniad Statws Athro Cymwysedig (QTS).

Gyda phrofiad blaenorol yn y gwasanaethau ariannol a gwasanaeth yr heddlu yn bennaf, ymunodd Liz â GTCW yn 2003 fel y Rheolwr Cymwysterau a Chofrestru cyn symud i’w swydd bresennol.

Karen Evans, Rheolwr Polisi, Cynllunio a Chyfathrebu

Karen sy’n gyfrifol am arwain y gweithgareddau canlynol:

 • datblygu polisi a chyngor;
 • cyfathrebu
 • cynllunio strategol a monitro perfformiad;
 • gwaith ymchwil;
 • cydraddoldeb ac amrywiaeth;
 • Safonau’r Gymraeg.

Mae Karen wedi bod yn athrawes mewn ysgolion ac mewn addysg bellach. Mae hefyd wedi gweithio mewn Addysg Uwch ac mae’n llywodraethwr ysgol.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.