Cyfarwyddwr Datblygiad Proffesiynol, Achrediad a Pholisi

£61,090-£71,475 y flwyddyn gyda buddion ychwanegol

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r rheoleiddiwr annibynnol, sy’n sicrhau proffesiynoldeb ac ymddygiad a chymhwysedd o safon uchel yn y gweithlu addysg yng Nghymru. Rydym yn rheoleiddio ar ran y cyhoedd ac yn cefnogi gweithwyr addysg proffesiynol mewn amrywiaeth o rolau, gan gynnwys athrawon a staff cymorth, o’r cyfnod sylfaen i addysg bellach, gwaith ieuenctid a dysgu seiliedig ar waith.

Daeth CGA i fodolaeth ar 1 Ebrill 2015 yn sgil ailenwi Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru ac, ers hynny, mae ei swyddogaethau a’i gyfrifoldebau wedi datblygu. Mae CGA yn parhau i dyfu ac wedi arwain at greu rôl newydd o fewn yr uwch dîm reoli. Bydd y Cyfarwyddwr Datblygiad Proffesiynol, Achrediad a Pholisi yn chwarae rhan allweddol wrth lywio dyfodol sefydliad uchelgeisiol ac effeithiol.

Gyda phrofiad sylweddol o arwain pobl a rheoli prosiectau, bydd y Cyfarwyddwr newydd yn cyfrannu at gyfeiriad strategol cyffredinol a rheolaeth CGA a bydd yn arwain ar achredu rhaglenni proffesiynol, gweithgareddau a ariennir gan Lywodraeth Cymru, datblygu cyfathrebu a pholisi. Yn ogystal, bydd ganddynt sgiliau trafod a negodi da ac - oherwydd natur fach ac arbenigol CGA - byddant yn hyblyg yn eu hymagwedd ac yn gallu gweithio gyda phobl ar wahanol lefelau.

Mae buddion cyflogeion yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gŵyl banc a diwrnod braint).

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 11 Hydref 2018. Cynhelir cyfweliadau ar 25/26 Hydref 2018

Os fyddech eisiau trafodaeth anffurfiol am y rôl, cysylltwch â Hayden Llewellyn ar 02920 460099.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.