Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw'r corff rheoleiddio annibynnol yng Nghymru ar gyfer athrawon mewn ysgolion a gynhelir, athrawon Addysg Bellach a staff cymorth dysgu mewn ysgolion a lleoliadau AB ynghyd â gweithwyr ieuenctid a phobl sy'n gweithio ym maes dysgu yn y gweithle.

Sefydlwyd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) gan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014. Dan y Ddeddf, cafodd Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngAC) ei ad-drefnu a'i ailenwi i ddod yn Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA). Daeth CGA i fodolaeth ar 1af Ebrill 2015.

Prif amcanion y Cyngor yw:

 • cyfrannu at wella safonau addysgu ac ansawdd dysgu yng Nghymru;
 • cynnal a gwella safonau ymddygiad proffesiynol ymysg athrawon a'r personau sy'n cefnogi addysgu a dysgu yng Nghymru;
 • diogelu lles dysgwyr, rhieni a'r cyhoedd a chynnal ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn y gweithlu addysg

Ein rôl a'n cylch gorchwyl

Prif swyddogaethau CGA yw:

 • sefydlu a chynnal Cofrestr Ymarferwyr Addysg;
 • cynnal Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol ar gyfer y gweithlu addysg;
 • ymchwilio i, a gwrando ar, honiadau o ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol difrifol neu droseddau perthnasol a allai fwrw amheuaeth ar briodoldeb ymarferydd i ymarfer;
 • darparu cyngor i Lywodraeth Cymru ac eraill ynghylch materion sy'n gysylltiedig â'r gweithlu addysg ac addysgu a dysgu;
 • monitro Sefydlu a gwrando ar apeliadau Sefydlu (lle y bo'n berthnasol) ar gyfer athrawon;
 • hybu gyrfaoedd yn y gweithlu addysg;
 • ymgymryd â gwaith penodol mewn perthynas ag addysgu a dysgu ar gais Llywodraeth Cymru;
 • Achredu rhaglenni addysg gychwynnol athrawon.

Ariennir CGA gan ffioedd cofrestru ymarferwyr, ond mae'n derbyn cyllid grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y gweithgareddau canlynol yr ymgymerir â hwy ar ein rhan:

 • gweinyddu dyfarnu Statws Athro Cymwys (SAC);
 • Trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi ar gyfer Sefydlu, y Radd Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA) a Datblygiad Proffesiynol Cynnar (DPC);
 • datblygu a chynnal y Pasbort Dysgu Proffesiynol;
 • gwrando ar apeliadau Sefydlu a chyhoeddi tystysgrifau Sefydlu.

Mae gan Gyngor y Gweithlu Addysg bedwar aelod ar ddeg. Penodir saith aelod yn uniongyrchol drwy system penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru a phenodir saith aelod yn dilyn enwebiadau gan ystod o randdeiliaid. Penodir aelodau'r Cyngor am gyfnod o bedair blynedd. Y Cyngor sy'n gosod cyfeiriad strategol ar gyfer CGA, ac ef sy'n gyfrifol am ei lywodraethu. Gallwch ddarllen rhagor am aelodau'r Cyngor yma.

Gallwch ddarllen am ein huwch dîm rheoli yma.

Mae CGA yn cyflogi 40 o staff. 

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.