Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw'r corff rheoleiddio annibynnol yng Nghymru ar gyfer athrawon mewn ysgolion a gynhelir, athrawon Addysg Bellach a staff cymorth dysgu mewn ysgolion a lleoliadau AB ynghyd â gweithwyr ieuenctid a phobl sy'n gweithio ym maes dysgu yn y gweithle.

Sefydlwyd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) gan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014. Dan y Ddeddf, cafodd Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngAC) ei ad-drefnu a'i ailenwi i ddod yn Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA). Daeth CGA i fodolaeth ar 1af Ebrill 2015.

Prif amcanion y Cyngor yw:

 • cyfrannu at wella safonau addysgu ac ansawdd dysgu yng Nghymru;
 • cynnal a gwella safonau ymddygiad proffesiynol ymysg athrawon a'r personau sy'n cefnogi addysgu a dysgu yng Nghymru;
 • diogelu lles dysgwyr, rhieni a'r cyhoedd a chynnal ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn y gweithlu addysg

Ein rôl a'n cylch gorchwyl

Prif swyddogaethau CGA yw:

 • sefydlu a chynnal Cofrestr Ymarferwyr Addysg;
 • cynnal Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol ar gyfer y gweithlu addysg;
 • ymchwilio i, a gwrando ar, honiadau o ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol difrifol neu droseddau perthnasol a allai fwrw amheuaeth ar briodoldeb ymarferydd i ymarfer;
 • darparu cyngor i Lywodraeth Cymru ac eraill ynghylch materion sy'n gysylltiedig â'r gweithlu addysg ac addysgu a dysgu;
 • monitro Sefydlu a gwrando ar apeliadau Sefydlu (lle y bo'n berthnasol) ar gyfer athrawon;
 • hybu gyrfaoedd yn y gweithlu addysg;
 • ymgymryd â gwaith penodol mewn perthynas ag addysgu a dysgu ar gais Llywodraeth Cymru.

Ariennir CGA gan ffioedd cofrestru ymarferwyr, ond mae'n derbyn cyllid grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y gweithgareddau canlynol yr ymgymerir â hwy ar ein rhan:

 • gweinyddu dyfarnu Statws Athro Cymwys (SAC);
 • Trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi ar gyfer Sefydlu, y Radd Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA) a Datblygiad Proffesiynol Cynnar (DPC);
 • datblygu a chynnal y Pasbort Dysgu Proffesiynol;
 • gwrando ar apeliadau Sefydlu a chyhoeddi tystysgrifau Sefydlu;
 • Achredu rhaglenni addysg gychwynnol athrawon.

Mae gan Gyngor y Gweithlu Addysg bedwar aelod ar ddeg. Penodir saith aelod yn uniongyrchol drwy system penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru a phenodir saith aelod yn dilyn enwebiadau gan ystod o randdeiliaid. Penodir aelodau'r Cyngor am gyfnod o bedair blynedd. Y Cyngor sy'n gosod cyfeiriad strategol ar gyfer CGA, ac ef sy'n gyfrifol am ei lywodraethu. Gallwch ddarllen rhagor am aelodau'r Cyngor yma.

Lawrlwythwch ein llyfryn ‘amdanom ni’ am fwy o wybodaeth (pdf)

Mae CGA yn cyflogi 40 o staff. 

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.

Gwaith cynnal a chadw wedi ei drefnu

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein gwefan nac ein e-wasanaethau (www.myewc.wales/cy/) ar gael rhwng 17:00 a 21:00 ar 22/04/2018.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra