Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

ITE Banner
Cefndir ac Ymchwil
Cefndir ac Ymchwil

Dyfodol AGA yng Nghymru

Yn ei adroddiad ym mis Mawrth 2015 Addysgu Athrawon Yfory, gwnaeth yr Athro John Furlong gyfres o argymhellion i Lywodraeth Cymru ynghylch dyfodol addysg gychwynnol athrawon (AGA) yng Nghymru. O dan Orchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achrediad Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) Swyddogaethau Ychwanegol 2017, mae gan CGA gyfrifoldeb statudol i:

  • achrediad rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)
  • monitro cydymffurfiaeth rhaglenni achrededig yn erbyn meini prawf Llywodraeth Cymru
  • tynnu rhaglenni achrediad yn ôl

Yn ogystal ag adroddiad yr Athro Furlong, mae amrywiaeth eang o ymchwil ac adroddiadau wedi helpu i lunio gweledigaeth AGA Cymru yn y dyfodol:

Mae dyrannu cyfrifoldeb i'r corff proffesiynol, Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), i achredu rhaglenni AGA unigol yn galluogi ystyriaeth fwy penodol o sut y bydd y rhaglenni yn codi ansawdd y ddarpariaeth ac yn denu pobl iawn sydd â'r sgiliau, cymwysterau a'r gallu i addysgu yn iawn i fynd i'r proffesiwn. Bydd rôl Estyn mewn perthynas ag AGA yn parhau gyda rhai addasiadau i'r gweithdrefnau cyfredol. Bydd yr holl bartneriaethau AGA yn destun i arolygiad llawn yn ystod y cylch achredu yn ogystal ag ymweliad blynyddol ac yn adrodd i Fwrdd CGA.

 

Cynhadledd UCET 2019 - Addysg Athrawon yng Nghymru: Taith Ddiwygio 

Yn Tachwedd 2019, cyflwynodd yr Athro John Furlong, ynghyd â Dr Hazel Hagger, (CGA), Elaine Sharpling (PCDDS), Rhonwen Morris (Ysgol y Preseli) a Leanne Prevell (Ysgol Gynradd Gelliswick) gyflwyniad ynglŷn â’r daith diwygio addysg athrawon yng Nghymru yn nghynhadledd eleni UCET. 

 

Ymchwil Ychwanegol

Yr Athro John Furlong - Making Change Happen: The Reform of Initial Teacher Education in Wales