Pori drwy brosiectau

Gwella dulliau hunanasesu disgyblion pump a chwe blwydd oed a'r effaith ar eu sgiliau ysgrifennu

Gwella dulliau hunanasesu disgyblion pump a chwe blwydd oed a'r effaith ar eu sgiliau ysgrifennu
Lawrlwytho atodiad:

Mae'r ymchwiliad hwn yn ymchwilio i'r effaith a gafodd ffocws cynyddol ar hunanwerthuso ar allu ysgrifennu plant pump a chwe blwydd oed. Mae hefyd yn archwilio gwerth hunan-fyfyrio gyda phlant iau fel arf dysgu.

Mae adroddiad yr ymchwiliad yn dechrau gyda diffiniad o dermau sy'n digwydd yn aml yn llenyddiaeth y maes. Mae'r termau metawybyddiaeth, hunan-reoleiddio, hunan-arfarnu a hunanasesu yn cael eu harchwilio a'u diffinio. O fewn yr ymchwil, roedd gwrthdaro ymhlith canfyddiadau ar barodrwydd plant pump a chwe blwydd oed i hunanwerthuso yn gywir. Awgrymodd rhai efallai na fydd plant yn barod i hunanasesu eu gwaith yn gywir (Dunning, Heath a Suls, 2004), er bod ymchwil arall yn honni bod plant mor ifanc â thair yn gallu hunan-fyfyrio yn ystyrlon (Whitbread et al, 2009). Canfu llenyddiaeth hefyd fod angen cyfarwyddyd neu feini prawf llwyddiant ar blant wrth iddynt hunanwerthuso eu gwaith ysgrifenedig i gynnig arweiniad barn (Bingham, Holbrook a Meyers, 2010).

Datblygwyd set o 'feini prawf llwyddiant parhaol' gyda'r disgyblion, a defnyddiwyd y meini prawf hyn gan y disgyblion hynny i asesu eu gwaith ysgrifenedig eu hunain. Mae pob plentyn wedyn yn cynnal tasg ysgrifennu fel man cychwyn heb y meini prawf llwyddiant a dwy dasg ysgrifennu dilynol â'r meini prawf llwyddiant. Casglwyd tystiolaeth gan chwech o'r plant gan ddefnyddio asesiadau athro a'r disgyblion o'u gwaith ysgrifenedig, trawsgrifiadau gan blant yn siarad yn ystod y tasgau ysgrifennu, a chyfweliadau â phlant ar ôl y tasgau ysgrifennu. Dewiswyd y chwe phlentyn fel sampl gynrychioliadol o'r dosbarth cyfan.
Mae canfyddiadau'n awgrymu bod rhoi meini prawf llwyddiant i'r plant wedi gwella eu hansawdd yn y meysydd penodol hynny, er nad yn sylweddol o ran ansawdd eu hysgrifennu yn gyffredinol. Canfu hefyd fod y plant yn cynyddu nifer yr ymadroddion hunan-arfarnol wrth iddynt symud drwy'r ymyriad. Ar ben hynny, mae'r ymchwiliad yn tynnu sylw at botensial hunanwerthuso a hunan-fyfyrio i blant ifanc.

© Richard Hall

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Richard Hall
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 50002W