Pori drwy brosiectau

Addysgu sgiliau trafod llefaredd: Cefnogi disgyblion i gyfranogi'n hyderus ac yn effeithiol.

Addysgu sgiliau trafod llefaredd: Cefnogi disgyblion i gyfranogi'n hyderus ac yn effeithiol.
Lawrlwytho atodiad:

Yn hanesyddol, llafaredd yw cyfaill eilradd darllen ac ysgrifennu ym maes addysg. Ers cyhoeddi’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (Llywodraeth Cymru 2013) ac adroddiadau allweddol ar y cwricwlwm (Rose 2009; Donaldson 2015), mae pwysigrwydd llafaredd i ategu dysgu ar draws y cwricwlwm wedi’i amlygu. Mae ymchwilwyr yn ffafrio ystod o ymagweddau tuag at addysgu sgiliau llafaredd, gan gynnwys addysgu deialogaidd, siarad archwiliol a thrafod. Yn yr ymchwiliad hwn, mae’r awdur wedi canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau llafaredd trafod disgyblion, am fod gwaith rhagchwilio cynnar wedi dangos bod diffyg sgil a hyder ymysg llawer o ddysgwyr yn yr ysgol i gymryd rhan yn effeithiol mewn trafodaethau. Dros gyfnod o 5 wythnos, cymerodd dosbarth Blwyddyn 1 ran mewn 10 sesiwn Amser Trafod, a gynlluniwyd i addysgu sgiliau llafaredd trafod penodol yn uniongyrchol i’r plant. Nod addysgu’r sgiliau’n uniongyrchol ac yna eu cymhwyso yn ystod trafodaeth grŵp bach oedd cefnogi’r dysgwyr i fagu hyder a sgil wrth gymryd rhan mewn cymryd rhan mewn trafodaeth. Mae cynllun ymchwil dull cymysg, gan ddefnyddio cyfweliadau unigol, arsylwadau grŵp a graddfeydd Likert i fesur hyder yn cyflwyno’r canfyddiadau o wahanol safbwyntiau. Mae’r ymchwiliad hwn yn dod i’r casgliad bod addysgu sgiliau trafod yn uniongyrchol yn cael effaith gadarnhaol iawn ar allu disgyblion i gymhwyso’r sgiliau hyn mewn trafodaethau grŵp bach. Magodd y disgyblion hyder i gymryd rhan a datblygu sgiliau wrth gymhwyso strategaethau trafod roeddent wedi’u dysgu. Goblygiad sylweddol i athrawon yw mantais trafod mewn grwpiau bach i gefnogi lefelau hyder ac annog mwy o siarad dan arweiniad plant. Mae hyn yn awgrymu y dylid defnyddio grwpiau bach yn amlach fel strategaeth effeithiol ar gyfer addysgu llafaredd. Mae’r canfyddiadau, at hynny, yn awgrymu bod angen i athrawon gynllunio ar wahân ar gyfer gweithgareddau llafaredd yn yr ystafell ddosbarth i gefnogi plant i ddatblygu eu sgiliau mewn amgylchedd dysgu sy’n gyfoethog o ran iaith. Nod gwella defnydd plant o sgiliau llafaredd trafod yn ifanc yw cael effaith barhaus ar eu deilliannau dysgu llythrennedd.

© Alys Powell Ionawr 2016

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Alys Powell
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 2012