Pori drwy brosiectau

Datblygu perthynas briodol â disgyblion ag anawsterau emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol drwy chwarae cydweithredol.

Datblygu perthynas briodol â disgyblion ag anawsterau emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol drwy chwarae cydweithredol.
Lawrlwytho atodiad:

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddamcaniaeth ymlyniad a sut gellir datblygu ymlyniadau priodol ac iaith fynegol mewn disgyblion ag Anawsterau Emosiynol, Cymdeithasol ac Ymddygiadol drwy chwarae cydweithredol strwythuredig mewn ysgolion arbennig.

Cysyniad gan John Bowlby yw damcaniaeth ymlyniad sy’n damcaniaethu pwysigrwydd bondiau cynnar a meithriniad at ddibenion datblygiad diweddarach. Canfu ymchwil ar gyfer y prosiect hwn nad yw cysylltiadau niwrolegol hanfodol yn cael eu gwneud os na ddarperir amgylchedd meithrinol yn ystod datblygiad cynnar a bod hyn, yn ddiweddarach mewn bywyd, yn gallu cael effaith ar ddysgu oherwydd anallu i gwblhau tasgau dysgu gwybyddol.

Canolbwyntiodd yr ymyriad ar grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 9 o fewn ysgol AECY arbenigol a ymddangosodd ymlyniadau ansicr ochr yn ochr â’r anawsterau dysgu a ddiagnosiwyd ganddynt. Cwblhaodd y disgyblion sesiynau chwarae grŵp cydweithredol dair gwaith yr wythnos a sesiynau un i un bob wythnos dros gyfnod o 6 wythnos, gyda hoe am wythnos hanner ffordd drwodd. Yn ystod y sesiynau hyn anogwyd y disgyblion i arddangos ymddygiad ac iaith briodol i ddangos ymlyniadau priodol. Cyfarfu’r ymyriad flaenoriaethau Llywodraeth Cymru sef Llythrennedd, Lleihau’r bwlch tlodi ac Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Yn ystod yr ymyriad casglwyd data arsylwi ar ffurflenni a ddyluniwyd yn arbennig er mwyn casglu data meintiol ac ansoddol tuag at gwestiwn ymchwil 1. Defnyddiwyd cyfweliadau lled-strwythuredig gyda disgyblion a holiaduron lled-strwythuredig gyda chydweithwyr i gasglu data’n gysylltiedig â chwestiwn 2 a 3.

Dangoswyd yn sgil dadansoddi data bod chwarae’n weddol effeithiol fel teclyn ar gyfer datblygu ymlyniadau priodol ond er mwyn darganfod ei wir effaith yn llawn, bod angen gweithrediad hwy. Canfu hyn mewn modd tebyg pan ddadansoddwyd data iaith fynegol. Fodd bynnag, mae data ymddygiadol yn awgrymu gwelliannau cynnar, sy’n codi gobeithion y gellir gwella ymlyniadau a llesiant addysgol plant drwy chwarae.

At ei gilydd, dangosodd y prosiect hwn bwysigrwydd datblygu’r plentyn cyfan er mwyn eu galluogi i gyflawni ar lefel academaidd.

© Sarah Edwards Ionawr 2016

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Sarah Edwards
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 2010