Cyfleodd Dysgu

Yma, gallwch ddarllen fanylion am yr ystod o gyfleoedd dysgu a fydd yn eich cynorthwyo wrth wella'ch arbenigedd mewn pynciau STEM, TGCh a chyfrifiadura.

Mae'r cyfleoedd sydd ar gael yn cynnwys cyrsiau, cynadleddau, rhaglenni lleoliadau athrawon a gweminarau. Mae'r system chwilio yn eich galluogi i chwilio am ddigwyddiadau ar sail ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol.

Nodwch nad yw cynnwys cyfle dysgu yn y Gyfnewidfa Dysgu yn gymeradwyaeth gan CGA o'r darparwr neu'r cyfle a gynigir ganddynt. Nid yw CGA yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw archebion a wnaed gyda darparwyr a restrir yn y Gyfnewidfa Dysgu.

 

Mae’r cwrs diwrnod llawn hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr sy’n addysgu manylebau Mathemateg TGAU a Mathemateg – Rhifedd TGAU diwygiedig CBAC.

Cymuned broffesiynol a gynhelir gan athrawon cemeg ar gyfer athrawon cemeg.

Nod y gymdeithas yw hyrwyddo cemeg yn ehangach a chefnogi’r rhai sy’n gweithio yn y maes. Darperir cyrsiau datblygiad proffesiynol, yn ogystal ag adnoddau addysgol, yn rhad ac am ddim.

Mae’n cynnig 13 cwrs gradd ar-lein, ‘Seminarau ar Wyddoniaeth’, ar wyddor bywyd, gwyddor y Ddaear a’r gwyddorau ffisegol. Mae gweithdai eraill ar gael yn yr amgueddfa ei hun.

Mae’r cwrs undydd ymarferol hwn wedi’i lunio ar gyfer gweithwyr cymorth dysgu gwyddoniaeth newydd ac/neu’n amhrofiadol â’r offer ffiseg sy’n cael ei ddefnyddio mewn adrannau gwyddoniaeth.

Bydd y cwrs hwn yn archwilio sut gallwch chi baratoi eich hun i fod yn arweinydd adran wyddoniaeth lwyddiannus.

Sefydlwyd Calmast yn 2003 yn Sefydliad Technoleg Waterford (Waterford Institute of Technology), Iwerddon, i hyrwyddo STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg). Gall y ganolfan ddefnyddio staff, myfyrwyr ac adnoddau’r sefydliad i weithio tuag y nod cenedlaethol hanfodol o hyrwyddo STEM.

Ymyrraeth strwythuredig un i un yw Dyfal Donc Rhifedd i ddysgwyr sy'n cael trafferth gyda rhifedd. Mae'n galluogi dysgwyr sy'n cael anhawster gyda rhifedd i gyflawni mwy na dwywaith y cynnydd a wneir gan ddysgwyr sy'n datblygu yn y ffordd nodweddiadol.

Cwrs preswyl, 3 wythnos, sy’n cael ei gynnal bob blwyddyn ym mis Gorffennaf yn CERN, y Swistir.

Mae’r dynodiad Athro Mathemateg Siartredig (CMathTeach) yn adlewyrchu’r cydbwysedd rhwng sgiliau addysgu (addysgeg) a gwybodaeth fathemategol sy’n angenrheidiol ar gyfer athrawon proffesiynol i addysgu ac ysbrydoli myfyrwyr heddiw.

Mae Athro Gwyddoniaeth Siartredig (CSciTeach) yn farc siartredig sy'n cydnabod rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu gwyddoniaeth sydd wedi'i datblygu gan y Cyngor Gwyddoniaeth.

Bydd y gweithdy undydd hwn yn cyflwyno gweithwyr cymorth dysgu mewn labordai gwyddoniaeth uwchradd i ystod eang o dechnegau cyfredol i archwilio technoleg genynnol ymarferol mewn ysgolion.

Bydd y cwrs undydd hwn yn helpu gweithwyr cymorth dysgu gwyddoniaeth uwchradd i fod yn ymwybodol o faterion diogelwch a’r ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch bresennol.

Mae’r cwrs undydd hwn wedi’i lunio fel cyflwyniad cyntaf i baratoi toddiannau a chyfarpar i weithwyr cymorth dysgu gwyddoniaeth newydd ac/neu amhrofiadol.

Bydd y cwrs undydd hwn i ymarferwyr gwyddoniaeth uwchradd newydd yn eu helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gynnal gwers wyddoniaeth ymarferol lwyddiannus.

Bydd y cwrs undydd ymarferol hwn yn helpu gweithwyr cymorth dysgu mewn labordai gwyddoniaeth ysgolion uwchradd i ategu addysgu ffiseg ymarferol yn fwy hyderus.

Adnodd hyfforddi ar-lein sy’n cynorthwyo addysgwyr y tu allan i ysgolion i gyflwyno gweithgareddau safonol STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg) sy’n hawdd eu defnyddio.

Mae’r wefan Code.org yn rhoi mynediad i fforymau athrawon a digwyddiadau ar-lein gyda golwg ar roi cyfle i bawb ddysgu cyfrifiadureg.

Archwiliad o rôl anodd y technegydd a sut i ymgymryd â’r rôl yn fwy effeithiol.

Yn y gymdeithas hon mae gwyddonwyr y dyfodol yn cwrdd ag enillwyr Gwobrau Nobel, mae pobl sydd â diddordeb yn cwrdd ag arbenigwyr, ac mae’r hen a’r ifanc yn dod ynghyd. Gyda’i gilydd, maent yn uno i ffurfio cymuned fwyaf y byd o arbenigwyr ffiseg.

Mae’r ganolfan hon yn canolbwyntio’n llwyr ar addysg eneteg, gyda’r nod o baratoi cenedlaethau’r dyfodol ar gyfer ffyniant yn oes y genynnau.

Canolfan annibynnol yw DIAS, wedi’i hariannu’n gyhoeddus, ar gyfer ymchwil yn y disgyblaethau sylfaenol.
Mae’r sefydliad yn cynnwys tair ysgol, yn eu plith:

  • Ysgol Ffiseg Ddamcaniaethol
  • Ysgol Ffiseg Gosmig

Mae’r cwrs diwrnod llawn hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr sy’n addysgu manyleb Gwyddoniaeth (Cemeg) Uwch Gyfrannol a Safon Uwch ddiwygiedig CBAC.

Mae’r sefydliad Gwyddelig hwn yn cynnig hyfforddiant ar addysg yr amgylchedd a chynaliadwyedd.

Fe’i lluniwyd i gynorthwyo addysgwyr yn eu hymdrechion i gyfoethogi profiadau dysgu’r myfyrwyr drwy dechnolegau newydd.

Gwefan Awstralaidd sy’n galluogi’r defnyddwyr i lunio eu blogiau eu hunain a’u rhwydwaith dysgu personol.

Bydd y cwrs hwn yn adeiladu ar wybodaeth bresennol ymarferwyr er mwyn iddynt allu cyflwyno’r maes llafur Safon Uwch yn llwyddiannus.

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer ymarferwyr sy’n paratoi ar gyfer addysgu manyleb Electroneg Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Eduqas am y tro cyntaf ym mis Medi 2017.

Cymuned ar-lein, rhad ac am ddim, i alluogi ysgolion a cholegau Addysg Bellach yn Ewrop i gymryd y cam cyntaf tuag at ddod o hyd i bartneriaid ar gyfer cydweithio ar brojectau bychain cyn gwneud cais am arian Erasmus+.

Yn cynorthwyo ysgolion/colegau i ddod o hyd i bartneriaid ac i gynllunio projectau Erasmus+.

Rhwydwaith o 30 o Weinyddiaethau Addysg Ewropeaidd, â’i ganolfan ym Mrwsel. I’r Gweinyddiaethau ac ysgolion, mae’n darparu: gwybodaeth a gwasanaethau sy’n ymwneud â defnydd arloesol o dechnoleg addysgol; ymgyrchoedd estyn allan ar bynciau addysgol penodol megis mathemateg, gwyddoniaeth a thechnoleg; yn ogystal â gweithgareddau ymchwil.

Mae’r gymdeithas hon yn trefnu cynadleddau ac ysgolion haf rhyngwladol.

Hwn yw’r platfform ar gyfer cyfnewid profiadau ynglŷn â threfnu gweithgareddau sy’n ymwneud â hyrwyddo gwyddoniaeth. Mae wedi datblygu ymhellach yn blatfform ar gyfathrebu gwyddonol, deialog rhwng dinasyddion a gwyddoniaeth, a hynny mewn sawl fformat, yn cynnwys:
  • Senedd gwyddoniaeth;
  • Cynhadledd i ddinasyddion;
  • Caffi gwyddoniaeth;
  • Prifysgol i blant.

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at bobl sydd wedi cymhwyso a/neu sy'n brofiadol fel ymarferwyr y blynyddoedd cynnar. Mae'n rhoi cyfle i ymarferwyr ymestyn eu gwybodaeth, adfyfyrio am eu hymarfer, a chymryd cam i addysg uwch.

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddatblygu ar gyfer y rhai hynny sydd wedi'u cyflogi fel gweithwyr cymorth dysgu sy'n dymuno ennill cymhwyster ffurfiol sy'n cyfuno gweithgareddau seiliedig ar waith ac astudio academaidd.

Mae Future Learn yn cynnig detholiad amrywiol o gyrsiau ar-lein am ddim gan brifysgolion a sefydliadau diwylliannol blaenllaw ledled y byd.

Cymhwyster TGAU Bioleg y gellir ei gwblhau yn rhan-amser.

Bydd cynrychiolwyr yn cael cymorth i’w helpu i baratoi i addysgu’r cymhwyster TGAU gwyddorau cyfrifiadurol newydd. Byddant yn deall sut i gynllunio, addysgu ac asesu’r cynnwys trylwyr newydd, a hefyd yn deall sut i fwyhau llwyddiant disgyblion mewn codio a gwaith cwrs.

Gwefan Americanaidd sy’n cynnig gwybodaeth am ddylunio gemau a chyfrifiadureg drwy gyrsiau rhaglennu gemau (C#).

Bydd cynrychiolwyr yn datblygu sgiliau i helpu meddylfrydau twf yng nghyd-destun rhaglenni astudio newydd CA3/4.

Cynlluniwyd yr adnoddau ar gyfer datblygiad proffesiynol a gynigir gan Ocean Exploration er mwyn annog athrawon ac addysgwyr eraill i ddysgu mwy am archwilio’r cefnforoedd. Mae’r cyfleoedd hyn ar gael yn safleoedd ein partner Alliance ar draws yr Unol Daleithiau ac ar-lein drwy bartneriaeth gyda’r College of Exploration.

Mae’r cwrs diwrnod llawn hwn wedi’i gynllunio ar gyfer athrawon a fydd yn addysgu manyleb Gwyddoniaeth TGAU ddiwygiedig CBAC ym mis Medi 2016.

Lluniwyd y cwrs undydd hwn yn wreiddiol gan dîm a sefydlwyd gan y Gymdeithas Addysg Gwyddoniaeth i helpu â hyfforddiant iechyd a diogelwch i weithwyr cymorth dysgu labordai ysgol.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer athrawon, technegwyr a staff cymorth gwyddoniaeth sydd am sicrhau y caiff gweithdrefnau iechyd a diogelwch eu rhoi ar waith mewn labordai gwyddoniaeth ysgolion.

Mae prif bwyslais y cwrs undydd hwn ar faterion rheoli ac asesu risg. Mae wedi’i fwriadu ar gyfer Penaethiaid Gwyddoniaeth, eu dirprwyon, penaethiaid ffiseg, cemeg a bioleg, a’r rhai sy’n dyheu am ymgymryd â’r swyddi hyn.

HEaTED yw’r prif ddarparwr datblygiad proffesiynol a chyfleoedd rhwydweithio ym mhob un o ddisgyblaethau'r gweithlu technegol ym maes addysg uwch a phellach, a sefydliadau cysylltiedig ar draws y DU.

Yn ystod y cwrs un dydd hwn bydd mynychwyr yn treialu ystod o strategaethau ymarferol y gellir eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth i wella cyrhaeddiad a chynnydd plant.

Cymorth i’r rhai nad ydynt yn arbenigwyr i addysgu agweddau ar y cwricwlwm newydd yn hyderus a deall ffocws OCSted pan fyddant yn arolygu.

Mae’n hysbysebu digwyddiadau’n ymwneud â gwyddoniaeth, bioleg a biotechnoleg fydd yn cael eu cynnal yn Seland Newydd, ac yn rhoi mynediad i addysgwyr at adnoddau.

Amrywiaeth o gyfleoedd datblygiad proffesiynol TGCh rhad ac am ddim i ymarferwyr ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn TGCh ym maes Addysg.

Cwrs ar gyfer pob athro/athrawes ysgol gynradd a fydd yn darparu syniadau ymarferol ar gyfer addysgu ac asesu pynciau cymhleth, fel algebra a ffracsiynau, a hefyd yn helpu i baratoi disgyblion ar gyfer profion anoddach ym Mlwyddyn 2 a Blwyddyn 6.

Cynlluniwyd adnoddau Intel, a grëwyd gan addysgwyr ar gyfer addysgwyr, i gynorthwyo athrawon i integreiddio technoleg yn effeithiol i’w cwricwlwm er mwyn ennyn diddordeb y myfyrwyr a’u cynorthwyo i gyrraedd eu potensial llawn.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr sy’n dymuno datblygu sgiliau newydd wrth ddefnyddio swyddogaethau a nodweddion niferus byrddau gwyn electronig.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr sy’n dymuno manteisio i’r eithaf ar iPad Apple. Mae’n cynnwys sgiliau ac addysgeg defnyddio iPad ac yn dangos ystod o apiau am ddim a rhai rhad, a fydd yn darparu syniadau ar gyfer addysgu rhyngweithiol. Mae’r cwrs yn cynnwys pedwar modiwl dysgu a chyfres o ymarferion ymarferol a fydd yn eich annog i roi cynnig ar rywbeth newydd.

Bydd y cwrs undydd hwn i ymarferwyr gwyddoniaeth uwchradd newydd yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gynnal gwers wyddoniaeth ymarferol lwyddiannus.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer y rhai nad ydynt yn arbenigwyr pwnc i’w galluogi i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth er mwyn iddynt deimlo’n gyfforddus ac yn hyderus wrth gyflwyno gwersi mathemateg diddorol iawn.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth i ymarferwyr am sut y gallant baratoi dysgwyr ar gyfer y profion lluosi newydd yn erbyn y cloc.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer arweinwyr pwnc a darpar arweinwyr pwnc mathemateg sy’n chwilio am syniadau newydd i arwain a rheoli Adran Fathemateg lwyddiannus a fydd yn ysgogi lefelau dysgu rhagorol.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer arweinwyr pwnc a darpar arweinwyr pwnc gwyddoniaeth sy’n chwilio am syniadau newydd i arwain a rheoli Adran Wyddoniaeth lwyddiannus a fydd yn ysgogi lefelau dysgu rhagorol.

Mae’r Gymdeithas Frenhinol Cemeg (RSC) wedi datblygu cyfres newydd o gyrsiau ar-lein i ymarferwyr.

Mae’r cwrs hwn i’r rhai sy’n gweithio mewn addysg ac sy’n dymuno datblygu eu dealltwriaeth o’r datblygiadau diweddaraf mewn dysgu wedi’i gyfoethogi gan dechnoleg.

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i ddylunio i helpu dysgwyr i adeiladu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio o dan oruchwyliaeth gyda phlant a phobl ifanc rhwng eu geni a 19 oed.

Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen wrth gefnogi addysgu a dysgu mewn ysgolion cynradd, uwchradd neu ysgolion arbennig.

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i ddylunio i adeiladu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng eu geni a 19 oed.

Mae'r cymhwyster hwn yn darparu dealltwriaeth fanwl o'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio'n uniongyrchol gyda phlant neu bobl ifanc mewn ysgolion cynradd, uwchradd neu ysgolion arbennig.

Mae Lynda.com yn gwmni blaenllaw mewn dysgu ar-lein all gynorthwyo unrhyw un i feithrin sgiliau busnes, sgiliau ym maes meddalwedd, technoleg a sgiliau creadigol i gyflawni nodau personol a phroffesiynol.

Cwrs Meistr mewn Addysg a gynigir ar-lein drwy Brifysgol Lesley; mae’n cyfoethogi dealltwriaeth y rhai sy’n ei ddilyn o gysyniadau gwyddoniaeth graidd a pheirianneg, a sut i’w haddysgu a’u dysgu.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr ysgolion arbennig sy’n gyfrifol am addysgu mathemateg, sydd am gynyddu diddordeb yn eu gwersi.

Cyfres o gyrsiau byr a ddatblygwyd gan y Sefydliad Addysg a Hyfforddiant i gynorthwyo ymarferwyr mathemateg a Saesneg i wella eu hymarfer.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr dylunio a thechnoleg sy’n chwilio am syniadau newydd i greu amgylchedd dysgu gwahaniaethol, diddorol a chymhellol a fydd yn ysgogi lefelau rhagorol o ddysgu.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr bioleg Safon Uwch newydd a phrofiadol, yn ogystal â phenaethiaid bioleg.

Fforwm gweithredol i gynorthwyo merched sy’n gweithio ym meysydd STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg) i gyflawni eu potensial llawn yw hwn, a hynny drwy wneud dewisiadau gwybodus. Mae’n cynnig cynlluniau i wella recriwtio a chadw merched mewn gwaith sy’n ymwneud â phynciau STEM.

Mae gwefan MetEd yn cynnwys adnoddau addysg a hyfforddi ar gyfer rhai sy’n gweithio ym maes rhagolygon y tywydd, gwyddonwyr a myfyrwyr prifysgol sy’n astudio’r atmosffer, ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu rhagor am feteoroleg, darogan y tywydd, a phynciau geowyddonol cysylltiedig.

Mae’r uned hon wedi’i bwriadu ar gyfer ymarferwyr sy’n cynorthwyo gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth ac yn chwilio am ffyrdd newydd i ryngweithio â dysgwyr y tu allan i’r ystafell ddosbarth.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr sy’n newydd i’r amgylchedd dysgu poblogaidd, Moodle. Mae’r cwrs yn cynnwys pum modiwl dysgu a chyfres o ymarferion ymarferol sy’n cyfuno i greu cwrs Moodle ar gyfer pwnc o’ch dewis.

Bydd y cwrs MSc Dysgu a Thechnoleg yn darparu'r wybodaeth a'r sgiliau i ddefnyddio technoleg sy'n bodoli eisoes fel teclyn i gefnogi a gwella dysgwyr a dysgu.

Nod y ganolfan er hyrwyddo addysg wyddonol (CASE) yw ceisio cyflawni gweledigaeth yr amgueddfa, sef ysbrydoli ac ysgogi plant i gyflawni eu potensial llawn ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, meddygaeth a pheirianneg.

Gall cyrsiau ar-lein Endeavor fod o fudd i bawb sy’n addysgu cynnwys STEM ar unrhyw lefel. Mae hyn yn cynnwys addysgwyr gwyddoniaeth a mathemateg, arweinwyr STEM neu arweinwyr cwricwlwm neu unrhyw un sy’n gyfrifol am integreiddio elfennau o’r cwricwlwm gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg ar draws pob cyfnod allweddol, neu sydd am wella’r broses integreiddio.

Sefydliad cenedlaethol i hyfforddi athrawon yn Singapore yw hwn. Un o brif nodweddion y rhaglenni a gynigir ganddo yw eu bod yn ystyried anghenion yr athrawon ar lwybr mwy cyfoethog o ddatblygiad proffesiynol.

Sefydlwyd y gymdeithas yn 1944, a’i nod yw hyrwyddo rhagoriaeth ac arloesedd ym meysydd addysgu a dysgu gwyddoniaeth i bawb.

Mae'r Ganolfan Ddysgu Genedlaethol a'r Rhwydwaith STEM yn cefnogi ymarferwyr sy'n gysylltiedig ag addysgu pynciau STEM drwy gynnig adnoddau a DPP pwnc-benodol.

Nod y ganolfan yw cynllunio, creu a chryfhau’r bartneriaeth rhwng y gymuned addysgol a diwydiant, yn ogystal â hybu’r hyfforddiant sydd ei angen i gyflawni’r galw am weithwyr medrus iawn yn yr amgylchedd gweithgynhyrchu presennol.

Bydd y cwrs hwn yn darparu gwybodaeth am sut y gall ymarferwyr ddatblygu ymagwedd ysgol gyfan tuag at e-ddiogelwch disgyblion.

Y CITB yw Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant a phartner yn y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y diwydiant adeiladu yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Mae’r Brifysgol Agored yn darparu cyfleoedd addysgol i bawb sydd am wireddu eu huchelgeisiau a chyflawni eu potensial.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr mathemateg sydd â’r nod o fwyhau addysgu a dysgu myfyrwyr yng nghyfnodau allweddol 3 a 4.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr gwyddoniaeth sydd â’r nod o fwyhau addysgu a dysgu myfyrwyr yng nghyfnodau allweddol 3 a 4.

Nod y cwrs hwn yw helpu ymarferwyr i ddeall sut i gyflawni rhagoriaeth yng nghyd-destun y newidiadau mwyaf i’r Cwricwlwm Cenedlaethol ers 25 mlynedd.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr ysgolion cynradd sy’n dymuno symbylu chwilfrydedd plant a dechrau o ble mae plant ‘arni’ mewn gwyddoniaeth.

Y cyfle i astudio am gymhwyster Safon Uwch rhan-amser mewn pwnc STEM.

Bydd y cwrs hwn yn paratoi’r cynrychiolwyr ar gyfer sut y gallant ddangos i OCSted sut y caiff craffu ar waith ei ddefnyddio i wella deilliannau.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr mewn gwyddorau eraill neu fathemateg, y mae angen iddynt ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i gyflwyno cyrsiau ffiseg yn CA3 a TGAU; yn ogystal ag arweinwyr pwnc a goruchwylwyr llanw.

Mae'r cymhwyster tystysgrif ôlraddedig hwn wedi'i lunio ar gyfer ymarferwyr y meysydd llafur TGAU neu Safon Uwch cyfrifiadureg/gwyddoniaeth gyfrifiadurol.

Mae’r cwrs undydd hwn sydd wedi’i seilio ar drafodaeth yn archwilio ac yn rhannu syniadau ar gyfer rheoli’r ystafell baratoi yn dda. Mae wedi’i fwriadu ar gyfer uwch dechnegwyr a’r rhai sy’n dyheu am fod yn uwch dechnegwyr.

Cynllun gwobr yw'r Marc Ansawdd Gwyddoniaeth sector Cynradd (Primary Science Quality Mark) i alluogi ysgolion cynradd ar draws y DU i werthuso, cryfhau a dathlu eu darpariaeth wyddoniaeth. Gall ysgolion ennill gwobrau efydd, arian ac aur.

Mae'r Primary Science Teaching Trust yn cefnogi athrawon i ragori a chodi proffil gwyddoniaeth yn eu hysgolion a thu hwnt.

Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer Goruchwylwyr Diogelwch Ymbelydredd mewn ysgolion. Bydd cynrychiolwyr yn dysgu am ddeddfwriaeth, arweiniad, storio, rheoli a chael gwared â sylweddau ymbelydrol.

Bydd y cwrs hwn yn archwilio sut i wneud mathemateg yn hwyl a chodi cyrhaeddiad hefyd

Datblygiad proffesiynol parhaus ar-lein am ddim yw Reach Out CPD ar gyfer addysgu gwyddoniaeth yn y sector cynradd.

Mae'r Dyfarniad Technegydd Gwyddoniaeth Cofrestredig (RSciTech) yn farc cydnabyddedig sy'n cydnabod rhagoriaeth i dechnegwyr sy'n gweithio mewn addysg gwyddoniaeth.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr dylunio a thechnoleg sy’n gobeithio gwella perfformiad myfyrwyr yn yr arholiad ysgrifenedig deunyddiau gwrthiannol TGAU.

Cyfarwyddiadur cynhwysfawr o gyrsiau agored, ar-lein, a gynigir gan wahanol ddarparwyr yw Rhestr MOOC (Massive Open Online Courses).

Mae’r cwrs undydd hwn wedi’i fwriadu ar gyfer yr unigolyn mewn ysgol sy’n defnyddio’r rhestrau a ddarperir gan CLEAPSS i arolygu llestri gwasgedd er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel i’w defnyddio.

Bydd y cwrs undydd ymarferol hwn yn cynorthwyo gweithwyr cymorth dysgu gwyddoniaeth mewn ysgolion i weithio’n ddiogel â chemegau, gan gynnwys eu harchebu, derbyn, trin, labelu a’u gwaredu.

Nod Sally Ride Science yw cynorthwyo addysgwyr i gryfhau llythrennedd eu myfyrwyr mewn pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg) a gwneud cysylltiadau rhwng yr hyn mae’r myfyrwyr yn ei ddysgu a’r meysydd STEM lle disgwylir y bydd cynnydd mawr mewn swyddi yn ystod y degawdau nesaf.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr a staff cymorth ysgolion arbennig sy’n gyfrifol am addysgu gwyddoniaeth ac sydd eisiau mwyhau ymgysylltiad yn eu gwersi.

Nod y cynllun hwn yw annog athrawon ledled Ewrop i rannu’r arferion gorau wrth addysgu gwyddoniaeth a gwella addysgu gwyddoniaeth drwy hybu creadigrwydd mewn athrawon gwyddoniaeth.

Mae Science on Stage yn darparu llwyfan Ewropeaidd i athrawon gwyddoniaeth gyfnewid cysyniadau addysgu a rhannu syniadau. Y nod yn y pen draw yw gwella addysgu gwyddoniaeth drwy annog creadigrwydd ymysg athrawon gwyddoniaeth.

Cronfa ddata genedlaethol o weithgareddau’n ymwneud â gwyddoniaeth sydd wedi cael eu cynnal, neu sy’n cael eu cynnal, yn Awstralia yw hon.

Gwefan sy’n canolbwyntio ar ddigwyddiadau ScienceSLAM mewn nifer o wledydd sy’n aelodau o’r cynllun.

Bydd y cwrs hwn yn galluogi mynychwyr i gael achrediad IaD Deunyddiau Craidd a Gwrthiannol lefel Arbenigol drwy ddull gweithredu 'uniongyrchol.

Mae See Science yn cynorthwyo addysgu pynciau STEM mewn ysgolion ar draws Cymru.

Sut i gynorthwyo plant ag AAA yn yr ystafell ddosbarth mathemateg a galluogi pawb i gyflawni.

Canolfan sydd wedi ymrwymo i ddiwygio addysg wyddonol ffurfiol. Mae’r ganolfan yn ymrwymedig i’r myfyrwyr. Rydym wedi ymrwymo i sefydlu rhaglenni gwyddoniaeth effeithiol ar gyfer yr holl fyfyrwyr.

Drwy ‘Stanford Online’, mae Prifysgol Stanford, ar y cyd â llawer o’i hysgolion a’i hadrannau, yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd ar gyfer addysg broffesiynol; mae hefyd yn cynnig cyrsiau ar-lein, yn rhad ac am ddim, wedi’u haddysgu gan gyfadran Stanford i ddysgwyr gydol oes ledled y byd.

Mae’r Sefydliad Ffiseg a’r Rhwydwaith Dysgu Gwyddoniaeth yn gweithio mewn partneriaeth i gynnal rhwydwaith cymorth i athrawon a disgyblion ffiseg. Yr enw ar y bartneriaeth hon yw’r Rhwydwaith Ysgogi Ffiseg.

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar sut gall ymarferwyr wella cyflawniad a chynnydd myfyrwyr mwy abl mewn mathemateg mewn grwpiau gallu uchel a grwpiau gallu cymysg.

Archwilio strategaethau hynod effeithiol i wella cyflawniad a chynnydd myfyrwyr Gwyddoniaeth mwy abl mewn grwpiau gallu cymysg a gallu uwch.

Mae’n cynnwys rhestr o’r cymdeithasau pwnc yn Iwerddon, a dolenni i’w gwefannau.

Mae’r cwrs “ymarferol” hwn yn rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen i gyflwyno gwaith microbioleg ymarferol yn ddiogel ac yn hyderus yn CA2, TGAU ac ôl-16.

Mae SEEd yn cefnogi ac yn annog addysgwyr i helpu pobl ifanc i fyw bywyd mwy cynaliadwy.

Cwrs gan Brifysgol Stanford wedi’i anelu at athrawon a rhieni, i’ch cynorthwyo i ystyried y ffordd orau o addysgu Mathemateg.

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i gymhwyso'r newidiadau i'r cwricwlwm newydd i'ch dulliau addysgu presennol er mwyn sicrhau bod meini prawf ar gyfer dulliau newydd o addysgu cyfrif yn cael eu hateb.

Crëwyd y Coleg Cynorthwywyr Addysgu (y Teaching Assistant College) yn 2006 i ddarparu astudio ar sail e-ddysgu yn benodol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu.

Dysgwch hanfodion addysgu’r cwrs hwn a rhowch fyfyrwyr ar y trywydd iawn i gyflawni.

Mae’r cwrs hwn ar gyfer ymarferwyr o bob gallu, ac mae’n canolbwyntio ar gyflwyniad i raglennu a’r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo mewn TGAU, trwy dasgau ymarferol sy’n ffurfio rhan flaenllaw o faes llafur pob bwrdd arholi.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr gwyddoniaeth mewn ysgolion uwchradd sydd eisiau datblygu a gweithredu cynlluniau gwaith diddorol, yn unol â’r cwricwlwm presennol.

Mae'r 'Tech Partnership' wedi creu cyrsiau diogelwch 'Ymwybyddiaeth Seiber / Cyber Aware' ar gyfer ymarferwyr ysgolion cynradd ac uwchradd .

Cenhadaeth Techniquest yw ennyn diddordeb pobl mewn gwyddoniaeth a’u hysgogi i ddysgu mwy.

Cwricwlwm i gyflwyno cyfrifiadureg yw The Beauty and Joy of Computing (BJC); fe’i datblygwyd ym Mhrifysgol Califfornia, Berkeley, ac fe’i bwriadwyd ar gyfer myfyrwyr hŷn ysgolion uwchradd yn ogystal ag israddedigion.

Hwn yw’r corff proffesiynol sy’n cynrychioli cemegwyr yn Iwerddon. Mae’n hybu astudio cemeg, yn gosod safonau proffesiynol ac yn trefnu darlithoedd, cyfarfodydd a digwyddiadau cymdeithasol i’r aelodau.

Hwn yw’r prif sefydliad dielw sy’n gwasanaethu athrawon ac arweinwyr addysg, ac mae wedi ymrwymo i rymuso dysgwyr mewn byd lle maent wedi’u cysylltu â’i gilydd. Mae’r gymdeithas yn darparu gwasanaethau i dros 100,000 o bobl sy’n ymwneud ag addysg ledled y byd.

Bydd dysgwyr yn datblygu eu gwybodaeth a sgiliau gan ddefnyddio nodweddion cyffredin Facebook i greu profiad dysgu cymysg i fyfyrwyr sydd wedi’i adeiladu’n dda ac sy’n addysgegol gadarn.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer gweithwyr cymorth dysgu gwyddoniaeth, sy’n gweithio mewn ysgolion o unrhyw fath, sy’n awyddus i wneud y gorau o’u perfformiad a gwella eu sgiliau.

Bydd y cwrs ymarfer undydd hwn yn darparu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar weithwyr cymorth dysgu gwyddoniaeth i fanteisio i’r eithaf ar y plygion syml, ac eitemau eraill sydd eu hangen ar gyfer paratoi nwy, yn y rhan fwyaf o adrannau gwyddoniaeth ysgolion uwchradd.
Bydd hefyd yn dangos sut y gellir trwsio rhai eitemau o offer gwydr sydd wedi torri.

Datblygiad proffesiynol ar gyfer rhai sy’n gyfrifol am baratoi myfyrwyr ar gyfer cymwysterau’r Fagloriaeth Ryngwladol.

Cymuned ddysgu broffesiynol ar-lein sy’n cynorthwyo staff i gysylltu ag eraill a rhannu gwybodaeth am yr arferion gorau.

Mae’r wefan hon yn rhestru’r digwyddiadau’n ymwneud â phynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg) sy’n cael eu cynnal yn yr Unol Daleithiau

Mae’n galluogi pobl i gymryd rhan fel ymchwilwyr gwirfoddol mewn un neu ragor o gyfresi o brojectau sy’n ymdrin â llawer o ddisgyblaethau a phynciau yn y gwyddorau a’r dyniaethau.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.