Adnoddau

Ceir rhestr o wefannau sy'n rhoi mynediad i adnoddau ar gyfer athrawon a'r ystafell ddosbarth isod. Mae disgrifiadau byr o'r gwefannau a linc i bob gwefan lle gallwch chwilio am adnoddau addas.

 

Casgliad o safleoedd cymunedol yw Rhwydweithiau Proffesiynol y Guardian sy’n dod â gweithwyr proffesiynol at ei gilydd i rannu syniadau, dathlu llwyddiant ac archwilio’r heriau sy’n eu hwynebu yn eu bywydau gwaith. Cofrestrwch i ymuno â’r drafodaeth.
Mae’r rhwydwaith athrawon yn darparu mynediad at erthyglau manwl, cyngor ar yrfaoedd, hybiau rhwydwaith athrawon ac adnoddau. Mae angen cofrestru (yn ddi-dâl) â gwefan y Guardian i gael at yr adnoddau.

Mae’r BCS, sef y Sefydliad Siartredig TG, yn ymrwymedig i wneud TG yn dda i gymdeithas. Rydym ni’n defnyddio grym ein rhwydwaith i gyflawni newid cadarnhaol a phendant. Rydym ni’n hyrwyddo’r proffesiwn TG byd-eang a buddiannau unigolion, sy’n ymwneud â’r proffesiwn hwnnw, er lles pawb.
Yn yr Hwb Addysg, mae BCS yn cyhoeddi erthyglau a blogiau i helpu ysgolion â’u hymagwedd at addysgu llythrennedd digidol a grymuso eu myfyrwyr i fod yn fwy craff ar-lein. Ceir adran hefyd ar e-ddiogelwch a syniadau ac argymhellion i ymarferwyr ynglŷn â llythrennedd digidol.

Cylchgrawn gwyddoniaeth a thechnoleg wythnosol yw New Scientist, sy’n cynnwys detholiad o’r straeon newyddion diweddaraf o fyd gwyddoniaeth a thechnoleg, yn ogystal ag erthyglau manwl yn archwilio’r syniadau diweddaraf sy’n effeithio ar y byd a sut rydym ni’n ei ddeall. Mae New Scientist ar-lein yn cynnwys newyddion, erthyglau manwl, blogiau, safbwyntiau a fideos.

Mae OPITO yn cynorthwyo’r diwydiant olew a nwy ar draws y byd ac yn ceisio ysbrydoli dysgwyr gydag amrywiaeth o weithgareddau cwricwlwm. Gellir hidlo’r gweithgareddau yn ôl cyfnod allweddol. Mae’r pynciau yr ymdrinnir â nhw yn cynnwys;

 • Piblinellau, ymchwiliad geometreg, trigonometreg, ‘treialu a gwella’.
 • Rhagolygon Drilio Ynni, sef gweithgaredd tair rhan a fydd yn gofyn i ddisgyblion ddefnyddio a datblygu eu sgiliau mathemateg i archwilio rhai o gymwysiadau mathemategol bywyd go iawn rhagolygon drilio ynni.

Mae’r Maths Website yn caniatáu i ddysgwyr weld mwy na 2000 o fideos mathemateg yn rhad ac am ddim. Mae’r fideos wedi’u datblygu i gynorthwyo dysgwyr CA3-Ôl-16, gan eu galluogi i glywed cysyniadau mathemategol cynifer o weithiau ag y dymunant i ddatblygu eu dealltwriaeth.

Mae’r Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) yn un o saith Cyngor Ymchwil sy’n cydweithio fel Cynghorau Ymchwil (RCUK). Nod y BBSRC yw arwain biowyddoniaeth yr 21ain ganrif o’r radd flaenaf, gan hybu arloesedd yn y fioeconomi a gwireddu buddion i gymdeithas yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt.
Maen nhw wedi datblygu amrywiaeth o adnoddau i’w defnyddio gan ymarferwyr a dysgwyr. Mae’r adnoddau wedi’u categoreiddio yn ôl cyfnod allweddol ac mae’r pynciau’n cynnwys;

 • Creu eich cell eich hun
 • Gweithgareddau biodanwydd ymarferol
 • Gwyddoniaeth trwy hadau

Y Gymdeithas Technoleg Addysg (Naace) yw’r Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn technoleg mewn addysg. Fel cymdeithas broffesiynol, mae Naace yn cynrychioli’r gymuned technoleg addysg yn y Deyrnas Unedig yn y sector ysgolion ar lefel genedlaethol a rhyngwladol, yn ogystal â chynorthwyo ar draws y sector trwy gynadleddau, cyrsiau a lledaenu adnoddau, ymchwil a myfyrdod.

Mae’r Gymdeithas Fathemategol yn bwriadu chwarae rhan bwysig mewn ffurfio safbwyntiau am fathemateg ac addysg fathemateg. Mae’r Gymdeithas yn cynnal digwyddiadau datblygiad proffesiynol rheolaidd ac yn darparu mynediad at adnoddau a chyhoeddiadau.

Mae Addysg yr Alban wedi datblygu’r wefan NQ Higher Sciences i ategu’r broses o ddarparu’r cyrsiau Uwch diwygiedig ar gyfer Bioleg, Ffiseg, Cemeg a Bioleg Dynol.
Mae’r adnoddau’n cynnwys:

 • Nodiadau i athrawon a gweithgareddau i ddysgwyr.
 • Sleidiau PowerPoint.
 • Clipiau ffilm ac animeiddiadau.
 • Dolenni i adnoddau dethol ar wefannau eraill.

Yn CERN, y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwclear, mae ffisigwyr a pheirianwyr yn archwilio strwythur sylfaenol y bydysawd. Maen nhw’n defnyddio offer gwyddonol mwyaf y byd o ran maint a chymhlethdod i astudio cyfansoddion sylfaenol mater – y gronynnau sylfaenol. Achosir i’r gronynnau wrthdaro ar gyflymder sy’n agos at gyflymder golau. Mae’r broses hon yn rhoi cliwiau i’r ffisigwyr ynglŷn â sut mae’r gronynnau’n rhyngweithio, ac yn ein helpu i ddeall deddfau sylfaenol natur.
Mae CERN wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau yn ymwneud â ffiseg gronynnau, gan gynnwys arbrofion, adnoddau rhyngweithiol a darlithiau wedi’u recordio.

Mae’r Deyrnas Unedig yn ymrwymedig i leihau ei hallyriadau nwyon tŷ gwydr 80% o leiaf erbyn 2050, o gymharu â lefelau 1990. Er mwyn i hyn ddigwydd, mae angen i ni drawsnewid economi’r Deyrnas Unedig ar yr un pryd â sicrhau cyflenwadau ynni carbon isel sicr hyd at 2050.
Mewn partneriaeth ag Involve, Think Global a Sciencewise-ERC, crëodd yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC) y pecyn cymorth ystafell ddosbarth My2050 i ysgolion er mwyn helpu ymarferwyr i ennyn diddordeb myfyrwyr mewn trafodaethau ynglŷn â’r dewisiadau ynni y bydd rhaid i ni eu gwneud i gyrraedd ein targed carbon 2050, gan ddefnyddio’r efelychiad My2050. Mae wedi’i fwriadu’n arbennig ar gyfer ymarferwyr Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth, Mathemateg a Dinasyddiaeth. Mae’n gweddu fwyaf i fyfyrwyr Cyfnodau Allweddol 3 a 4 (11–16 oed), ond gellir ei addasu i fyfyrwyr o oedrannau gwahanol. Gwneir cysylltiadau penodol â meysydd allweddol yn y cwricwlwm cenedlaethol.

Datblygwyd Addysgu Ffiseg Uwch (TAP) gan y Sefydliad Ffiseg (IOP). Mae’r wefan hon yn cynnwys syniadau manwl ac adnoddau ar gyfer addysgu ffiseg i fyfyrwyr 16-19 oed. Mae’r safle’n ceisio helpu’r rhai sy’n newydd i addysgu’r grŵp oedran hwn, ac yn tybio mynediad cyfyngedig yn unig at offer, adnoddau, a chyngor gan gydweithwyr profiadol. Nid yw wedi’i fwriadu i gyfyngu ar ddatblygu dulliau eraill yr un mor ddilys.
Mae’r pynciau yr ymdrinnir â nhw yn cynnwys;

 • Trydan
 • Mecaneg
 • Ynni
 • Seryddiaeth

Lansiwyd Teachers TV, a ariannwyd gan yr Adran Addysg, yn 2005. Yn wreiddiol, sianel deledu ydoedd a oedd yn ceisio cynorthwyo ymarferwyr newydd a phrofiadol. Ffilmiwyd llawer o’r rhaglenni mewn ystafelloedd dosbarth go iawn, gydag ymarferwyr yn rhannu arfer da a syniadau ar gyfer gwersi. Ceir clipiau ffilm poblogaidd hefyd i’w defnyddio i ddechrau gwersi neu fel gweithgareddau gwers. Daeth Teachers TV i ben yn 2011 gan adael etifeddiaeth o 3500 o fideos yn ymdrin â holl bynciau’r cwricwlwm cenedlaethol, ac mae fideos cysylltiedig â STEM ar gael trwy’r ddolen we.

Mae TeachPrimaryComputing.org.uk wedi’i gynllunio i helpu pob ymarferydd cynradd i ymgyfarwyddo â’r cwricwlwm newydd. Mae’n cynnwys:

 • Esboniad manwl o gysyniadau allweddol Cyfrifiadureg
 • Rhestr termau
 • Arweiniad ar asesu yn yr ystafell ddosbarth
 • Adnoddau sydd wedi’u profi mewn ystafelloedd dosbarth a gyflwynwyd gan athrawon cynradd i ategu Cyfrifiadura yng nghyfnodau allweddol 1 a 2.

Mae Sparxx yn darparu mynediad at y newyddion, y safbwyntiau, y digwyddiadau a’r cyfleoedd diweddaraf ar gyfer y rhai hynny sydd â diddordeb mewn creadigrwydd, peirianneg, gwyddoniaeth, technoleg a chelf.
Gall ymwelwyr â’r safle gofrestru i gael cylchlythyr misol.

Mae SciberMonkey yn cael ei gefnogi a’i gynnal gan y Gymdeithas Fioleg ar hyn o bryd; ei nod yw ategu addysgu a dysgu gwyddoniaeth ar gyfer plant 5-14 oed. Porth ar y we yw Sciber Monkey sy’n cynnwys y gwefannau gorau, wedi’u trefnu yn ôl y themâu a’r pynciau allweddol a geir mewn bron pob cwricwlwm gwyddoniaeth. Gellir mireinio’r canlyniadau ymhellach trwy ddewis geiriau allweddol ar gyfer pob pwnc.
Mae’r pynciau yr ymdrinnir â nhw yn cynnwys;

 • Prosesau byw a’r hyn sydd ei angen ar blanhigion i dyfu
 • Rhannau o blanhigyn a’u swyddogaeth
 • Celloedd Arbenigol
Tudalen 1 o 20
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.